இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 156 – உஹது போரும் அதன் மூலம் பெறும் படிப்பினைகளும்! Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 86

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 156 – உஹது போரும் அதன் மூலம் பெறும் படிப்பினைகளும்! Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 86

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 155 – வரலாற்று சிறப்புமிக்க பத்ரு போர்! Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 47

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 154 – பத்ரு போருக்கான காரணங்கள்! Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 41

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 153 – போர் செய்ய அனுமதியும் நபி (ஸல்) பங்குபெற்ற போர்களும்! Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 24

Read more
1 2 3 349