அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை அழைப்பவர்களைவிட வழி கெட்டவர்கள் யார்?

அகிலங்களின் ஏக இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே அனைத்துப் புகழும் உரித்தானது! நாம் எங்கிருந்துக் கொண்டு பிரார்த்தித்தாலும், எத்தகைய சூழ்நிலைகளில் இருந்துக் கொண்டு அழைத்தாலும், ஒரே நேரத்தில் எத்தனை பேர்கள் அழைத்துப் பிரார்த்திதாலும், எத்தனை தூரத்திலிருந்து அழைத்தாலும் நம் அனைவர்களின் அழைப்பும் ஏற்று நம்முடைய பிரார்த்தனைகளுக்கு பதிலளிக்கும் ஆற்றல் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு மட்டுமே உண்டு! ஒரே நேரத்தில் அனைவரின் அழைப்பையும் ஏற்று அவர்களின் Hits: 39

Read more

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை அழைப்பவர்களுக்கு அல்லாஹ் விடும் கடும் எச்சரிக்கை! -Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 99

Read more

பிரார்த்தனை, நேர்ச்சை போன்ற அனைத்து வணக்கங்களையும் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும் செய்பவரே முஸ்லிம்! – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 157

Read more

அல்லாஹ்வின் பெயர்கள் மற்றும் பண்புகளில் இணைவைக்கும் சூஃபிகள்! – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 123

Read more
1 2 3