இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 029- வெற்றி பெறும் கூட்டத்தின் கொள்கைச் சுருக்கம் பகுதி 3 Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 106

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 028- வெற்றி பெறும் கூட்டத்தின் கொள்கைச் சுருக்கம் பகுதி 2 Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 52

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 027- வெற்றி பெறும் கூட்டத்தின் கொள்கைச் சுருக்கம் பகுதி 1 Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 96

Read more