அல்லாஹ்வின் பெயர்களில், பண்புகளில் இணைவைப்பது! – Audio/Video

ஷிர்க் – இணைவைப்பு பற்றிய பாடங்களிலிருந்து….

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி

ஆடியோ: Play

Hits: 8

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *