மறுமையில் அல்லாஹ்வைப் பார்க்க முடியும் என்பதே வெற்றிபெற்ற கூட்டத்தின் நம்பிக்கை!

வெற்றிபெற்ற பிரிவினர் தொடரின் விளக்கங்களிலிருந்து…

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி

ஆடியோ: Play

Hits: 12

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *