நல்லறங்கள் அல்லது பாவங்கள் செய்வதன் மூலம் ஈமான் அதிகரிக்கவோ அல்லது குறையவோ செய்யும்! – Audio/Video

வெற்றிபெற்ற பிரிவினர் தொடரின் விளக்கங்களிலிருந்து…

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி

ஆடியோ: Play

Hits: 15

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *