ஹஜ்ஜிற்குரிய நிய்யத் வைக்கும் முறைகள் யாவை? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ஹஜ், உம்ரா செயல்முறை விளக்கம்-ஒரு நாள் விசேஷ நிகழ்ச்சி

நாள் : 05-11-2010 at 9:00 AM to 6:00 PM

இடம் : தம்மாம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 5.32 MB}

வீடியோ : (Download) {MP4 format Low Quality – Size : 28.208 MB}

Hits: 40

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *