இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 093 – ஒரே பிரயாணத்தில் பல உம்ராக்களைச் செய்யலாமா? Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா!

நாள்: 08-01-2018

ஆடியோ: Play

Hits: 150

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *