இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 047 – தொழும் முறை! Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா!

ஆடியோ: Play

குறிப்பு:

ருகுஊ க்கு பின்னால் கைகட்ட வேண்டும் என்று சொல்பவர்கள் வைத்திடும் ஆதாரமாகிய ‘ஹத்தா யஸ்தவி குல்ல பிகாரின் மகானஹு’ என்ற ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர் இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) என்று பிழையாக சொல்லிவிட்டேன். அதன் அறிவிப்பாளர் அபூ ஹுமைத் அஸ் ஸாஇதி (ரழி) அவர்கள் என்பதே சரியானது.

மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி

Hits: 120

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

One comment

  • Riskhan Musteen

    ருகுஊ க்கு பின்னால் கைகட்ட வேண்டும் என்று சொல்பவர்கள் வைத்திடும் ஆதாரமாகிய ‘ஹத்தா யஸ்தவி குல்ல பிகாரின் மகானஹு’ என்ற ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர் இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) என்று பிழையாக சொல்லிவிட்டேன். அதன் அறிவிப்பாளர் அபூ ஹுமைத் அஸ் ஸாஇதி (ரழி) அவர்கள் என்பதே சரியானது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *