ஜக்காத்

ஜக்காத் மற்றும் சதகா – இவ்விரண்டிற்குமுள்ள அடிப்படை வேறுபாடுகள்:
ஜக்காத் கொடுப்பது மற்றும் சதகா செய்யவதன் சிறப்புகள்:
நிலையான தான தர்மங்கள்:
ஜக்காத் மற்றும் தான தர்மங்கள் செய்வர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவைகள்:
ஜக்காத் கொடுக்காதவர்களுக்கான தண்டனைகள்:

ஜக்காத் பொருள்களின் நிஸாப் அளவு:

ஜக்காத் பெற தகுயுடையவர்கள் யார்?

தங்கம் மற்றும் வெள்ளிக்குரிய ஜக்காத்:

வணிகப் பொருள்களின் ஜக்காத்:

கால்நடைகளுக்கான ஜக்காத்:

விவசாய பொருள்கள் மற்றும் வழங்களுக்கான ஜக்காத்:

ஃபித்ரு சதகா:

ஜக்காத், சதகா சம்பந்தமான பொதுவான சந்தேகங்களும் தெளிவுகளும்:

Hits: 305

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *