வாசகர் கேள்விகள்

உங்களுக்கு ஏற்படும் மார்க்க சந்தேகங்களுக்கு பின்வரும் சுட்டியை கிளிக் செய்து பதிவு செய்யுங்கள்! இறைவன் நாடினால் பதிலளிக்க முயற்சிக்கின்றோம்.

LINK: மார்க்க சந்தேகங்களை பதிவு செய்ய…

நிர்வாகி,
சுவனத்தென்றல்.காம்

வாகசர்களின் கேள்விளும் அவற்றுக்கான விளக்கங்களும்:
மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *