தொழுகை

தூய்மை, குளிப்பு, ஒளூ, தயம்மும், ஃபர்லான தொழுகை மற்றும் சுன்னத்தான தொழுகைகள் சம்பந்தமான விளக்கங்கள்:

தொழுகையின் அவசியமும் அதை விடுவதன் விபரீதமும்!

இறையச்சத்துன் கூடிய தொழுகையின் முக்கியத்துவம்:

தூய்மை, கடமையான குளிப்பு, ஒளூ பற்றிய முழு நீள விளக்கங்கள் / உரைகள்:

கடமையான குளிப்பு:

ஒளூ செய்யும் முறை:

தயம்மும் செய்யும் முறை:

ஒளூவை முறிப்பவைகள்:

தொழுகை குறித்த சந்தேகங்களும் தெளிவுகளும்-முழு நீள விளக்கங்கள் / உரைகள்:

தொழுகையின் நேரங்கள்:

தொழுகைக்கான அழைப்பு (பாங்கு) மற்றும் இகாமத்:

நபிவழி தொழுகை முறை:

தொழுகையின் அடிப்படைகள் (வாஜிப்கள்):

தொழுகையை முறிக்கும் செயல்கள்:

தொழுகையில் மற்றும் தொழுது முடித்ததும் ஓதவேண்டிய துஆ / திக்ருகள்:

ஜம்வு, கஸ்ரு தொழுகை:

சுன்னத் மற்றும் நஃபிலான தொழுகைகள்:

தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் (காணிக்கைத் தொழுகை):

தொழுகையில் சந்தேகங்கள் / மறதி / ஊசலாட்டங்கள்:

ஜூம்மா தொழுகை பற்றிய விளக்கங்கள்:

பிறருக்கு காண்பிப்பதற்காக தொழுவது:

தொழுகையின்போது பொதுவாக செய்யப்படுகின்ற தவறுகள்:

ஜனாஸா தொழுகையின் விளக்கங்கள்:

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...