உம்ரா, ஹஜ்

நபிவழியின் அடிப்படையில் ஹஜ் மற்றும் உம்ரா செய்முறை விளக்கங்கள்:

முழு நீள விளக்கங்கள்:

ஹஜ் மற்றும் உம்ரா செய்வதனால் கிடைக்கும் நற்கூலிகள்:

ஹஜ் யாருக்கு கடமை?

மகரமின்றி பெண்கள் ஹஜ், உம்ரா செய்வதற்காக பிரயாணம் செய்யலாமா?

பிறருக்காக ஹஜ், உம்ரா செய்தல்:

உம்ரா மற்றும் ஹஜ்ஜின் அடிப்படைகள்:

இஹ்ராமுடைய சட்டங்கள்:

நிய்யத் எப்போது, எவ்வாறு வைக்கவேண்டும்?

தல்பியா கூறுவதன் சட்டங்கள்:

புனித மக்கா நகரின் சிற்புகளும் அதை கண்ணியப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும்:

ஹரமிற்குள் நுழைதல்:

தவாப் செய்வதன் சட்டங்கள்:

தவாபிற்கு பிறகு செய்யவேண்டியவைகள்:

8 ஆவது நாள் மினாவிற்கு சென்று அங்கு தங்குதல்:

9 ஆவது நாள் பகலில் அரஃபாவில் தங்குதல்:

9 ஆவது நாள் இரவில் முஜ்தலிஃபாவில் தங்குதல்:

10,11,12 & 13 ஆம் நாள் மினாவில் தங்குதல்:

10,11,12 & 13 ஆம் நாள் ஜம்ராவில் கல்லெறிவது சம்பந்தமான சட்டங்கள்:

தலைமுடியை மழித்தல்:

ஹஜ்ஜூக்குரிய உளூஹிய்யாவின் சட்டங்கள்:

தவாஃபுல் இஃபாளா:

மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பெண்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

ஒரே பிரயாணத்தில் பல உம்ராக்கள் செய்வது நபிவழியா?

ஹஜ்ஜின் போது தவிர்க்க வேண்டியவைகள்:

ஹஜ், உம்ராவின் போது செய்யப்படுகின்ற தவறான செயல்கள்:

தவாஃபுல் விதா:

மதினாவிற்கு செல்லுதல்:

ஹஜ்ஜிற்குப் பிறகு…

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *