கடமைகள்

தொழுகை
நோன்பு
உம்ரா, ஹஜ்
மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...