வழிகேடான கொள்கைகள்!

சூபித்துவமும் அதன் வழிகேட்டுக் கொள்கைகளும்!

பரேல்விகளும் அவர்களின் வழிகேட்டுக் கொள்கைகளும்!

தப்லீக் ஜமாஅத்தும் அதன் வழிகேடான கொள்கைகளும்!

அஹ்லெ குர்ஆன் எனும் வழிகேடர்கள்!

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...